پروژه بیمارستان 1000 تختخوابی

توسط تیم Be One Group در 4 دیسیپلین ( سازه و معماری و الکتریکال و مکانیکال ) با LOD 350 مدل سازی شده است.

تیم ما توانسته است 13 طبقه از این پروژه را که هر طبقه 8500 مترمربع میباشد در کمتر از 6 ماه به Progress  80% برساند.