مقررات ملّی ساختمان ایران
مبحث اول : تعاریـف

دریافت فایل 👇

mabhas-1

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث دوم : نظامات اداري

دریافت فایل 👇

mabhas-2

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث سوم : حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دریافت فایل 👇

mabhas-3

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان

دریافت فایل 👇

mabhas-4

مقررات ملّی ساختمان ایران

مبحث پنجم : مصالح و فرآورده های ساختمانی

دریافت فایل 👇

mabhas-5

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.